Kajaanin Tila-autot Oy - Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Yleistä

Bussimatkat.fi on liikennöitsijän myyntijärjestelmä, jonka palveluntarjoaja ja ylläpitäjä on Vectura Solutions Oy.

Vectura Solutions Oy (jäljempänä ”Vectura Solutions Oy, Palveluntarjoaja”) noudattaa henkilötietojen rekisteröinnissä henkilötietolakia (523/1999).

Liikennöitsijä (jäljempänä ”Liikennöitsijä, Myyjä”) toimii matkakaupan myyjänä.

Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste on myös henkilötietolain mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

Vectura Solutions Oy
Lohenpolku 16
48410 Kotka

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Antti Saarela
antti.saarela@vecturasolutions.com
Osoite: sama kuin yllä

Rekisterin nimi

Bussimatkat.fi asiakasrekisteri.

Tietojen käyttö

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on Bussimatkat.fi myyntijärjestelmää käyttävän Liikennöitsijän ja Palvelun käyttäjän välinen asiakassuhteen ylläpito sekä yrityksen liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen eri tutkimusmenetelmin. Tietoja käytetään asiakastiedottamiseen sekä mahdollisesti suoramarkkinointiin mikäli lainsäädäntö sen mahdollistaa tai Asiakas on antanut siihen suostumuksensa.

Tietojen lähde

Rekisterin tiedot saadaan Asiakkaalta itseltään, joko suoraan tai evästeiden avustuksella, seuraavissa tilanteissa: - heidän varatessaan matkan palvelusta ja täten rekisteröityessään Asiakkaiksi, heidän muutoin käyttäessään Palvelua. Lisäksi Liikennöitsijä voi lisätä Asiakkaan tietoja rekisteriin, jotka ovat tulleet muita varauskanavia pitkin.

Tietojen oikeellisuus, ajantasaisuus ja täydellisyys

Palveluntarjoaja ei tarkista tietojen oikeellisuutta. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa rekisteriin hänestä tallennetut henkilötiedot henkilötietolain 26 §:n mukaisesti. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena rekisterinpitäjälle.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot: Asiakastiedot
Nimi
Sähköpostiosoite
Matkapuhelinnumero
Mahdolliset Asiakkaan itsensä antamat muut lisätiedot
Käyttötiedot:
Asiakkaan varaamat matkat varaustietoineen

Tietojen luovuttaminen ulkopuoliselle

Palveluntarjoaja ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle. Asiakkaan tiedot kuitenkin luovutetaan liikennöitsijälle, jonka matkoja hän on varannut. Tietoja voidaan luovuttaa tutkimus- tai markkinointitarkoituksiin mikäli Asiakas on antanut siihen etukäteisen suostumuksensa. Tietoja luovutetaan myös poliisille esimerkiksi rikostutkintaa varten silloin ja siinä määrin kuin kulloinkin voimassa oleva laki edellyttää.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen poistaminen rekisteristä

Asiakas- ja Käyttötiedot poistetaan rekisteristä asiakassuhteen päättymisen johdosta. Asiakassuhde voi päättyä asiakkaan tai Palveluntarjoajan tai Liikennöitsijän irtisanoessa tai purkaessa asiakassopimuksen käyttöehtojen mukaisesti tai kulloinkin voimassa olevan lain mukaisesti. Lopullisesti tiedot poistuvat rekisteristä Palveluntarjoajan kulloinkin voimassa olevan käytänteen mukaisin väliajoin tehtävissä tietokantapuhdistuksissa.

Edellä sanotusta huolimatta todetaan selvyyden vuoksi se, että ostotapahtumiin liittyviä tietoja voidaan tämänkin jälkeen säilyttää siinä määrin ja sen ajan kuin Palveluntarjoaja välttämättä katsoo näitä tietoja tarvitsevansa kirjanpito- ja muiden lakisääteisten velvoitteidensa täyttämisessä. Samoin selvyyden vuoksi todetaan, että Palveluntarjoajan itse päättäessä asiakassuhteen Palveluntarjoaja voi Palvelun turvallisuuden takaamiseksi säilyttää Asiakas- ja Käyttötietoja enintään 5 vuotta asiakassuhteen päättämisestä.

Evästeet (cookies)

Palvelun käytön seuraamiseksi ja mahdollistamiseksi Asiakkaan tietokoneen selaimelle saatetaan ajoittain asentaa ns. evästeitä ("cookies"). Evästeillä kerätään tässä selosteessa määriteltyjä tietoja tässä selosteessa mainittuihin tarkoituksiin. Tämän lisäksi evästeitä hyödynnetään Palvelun kävijä- ja latausmäärien seurannassa sekä Palvelun käyttäjien selaintyyppien määrityksessä Palveluntarjoajan ja/tai sen yhteistyökumppaneiden toimesta. Tässä tarkoituksessa evästeillä ei kerätä ja tallenneta henkilötietoja tai muita sellaisia tietoja, jotka voisi yhdistää yksittäiseen Asiakkaaseen.

Rekisterin suojaus (tietoturva)

Palveluntarjoaja toteuttaa ja ylläpitää asianmukaiset tekniset toimenpiteet, joilla varmistetaan henkilötietojen käsittelyn riittävä turvallisuustaso ja joilla suojellaan henkilötietoja luvattomalta ja laittomalta käsittelyltä sekä tahattomalta menettämiseltä, tuhoamiselta, vahingolta, muutokselta tai luovuttamiselta, ottaen huomioon erityisesti uusin tekniikka ja toteuttamiskustannukset, käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset sekä luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvat, todennäköisyydeltään ja vakavuudeltaan vaihtelevat riskit.

Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus (käyttäjätunnus, salasana ja käyttöoikeustaso). Asiakkaan henkilötietoihin on pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tätä tietoa työtehtäviensä täyttämisestä. Tällaisia henkilöitä ovat Palveluntarjoajan asiakaspalveluhenkilökunta, Palvelun tekniset ylläpitäjät ja Palvelua käyttävä liikennöitsijä.


11.5.2018